Warunki korzystania z serwisu

Warunki Gracza Polskie Casino („Warunki” lub „Umowa”) powinny zostać dokładnie przeczytane przez Użytkownika („Użytkownik” lub „Gracz”) w całości przed rozpoczęciem korzystania z usług dostępnych na niniejszej witrynie internetowej. Należy pamiętać, że po uzyskaniu dostępu do tej witryny i/lub korzystaniu z niej, niniejsze Warunki stanowią prawnie wiążącą umowę między Użytkownikiem a Polskie Casino. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tej witryny lub Warunków, prosimy o zapoznanie się z często zadawanymi pytaniami lub skontaktowanie się z działem pomocy gracza, wysyłając wiadomość na adres [email protected]

Warunki korzystania z serwisu, terms of use

Niniejsze Warunki obejmują także politykę prywatności, którą można znaleźć na witrynie Polityka Prywatnosci i która ma zastosowanie do Użytkownika witryny internetowej i związanych z nią usług, stanowiąc jej integralną część. Przed rozpoczęciem korzystania z witryny internetowej lub usług, prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności. Wszelkie zmiany polityki prywatności podlegają ściśle określonym w niej przepisom dotyczącym zmian.

 • DEFINICJE

Poniższe terminy i wyrażenia w niniejszych Warunkach mają następujące znaczenia, chyba że określono inaczej:

 1. „Dostępne środki” oznaczają łączną ilość środków na koncie gracza (w tym wszelkie niewykorzystane wpłaty i wygrane z zakładów zawartych za pomocą wpłat użytkownika), z wyłączeniem wszelkich środków podlegających ograniczeniom (w tym objętych wymogami obstawienia lub innymi promocyjnymi ograniczeniami dotyczącymi gry).
 2. „Terytoria zablokowane” oznaczają terytoria wymienione w klauzuli 3.14b niniejszej Umowy.
 3. „Konto nieaktywne” oznacza każde konto Gracza, na którym przez okres co najmniej dwunastu (12) miesięcy nie doszło do następujących zdarzeń: (a) zdeponowanie środków, lub b) wypłata środków, lub c) obstawienie zakładu z użyciem konta, lub d) rozliczono zakład z użyciem konta.
 4. „Siła wyższa” oznacza wszelkie okoliczności pozostające poza rozsądną kontrolą Polskie Casino lub gracza, w tym m.in. zamieszki i powstania, wojny, wypadki, pożary, strajki i inne trudności związane z pracą (niezależnie od tego, czy strona, której dotyczy taka sytuacja, jest w stanie spełnić dane żądania), embarga, pandemie, nakazy sądowe, awarie, opóźnienia lub zakłócenia działania sieci internetowej lub telekomunikacyjnej, brak działań strony trzeciej lub działania władz cywilnych lub wojskowych.
 5. „Gry” oznaczają dowolne kasyno lub grę stołową dostępne na Witrynie internetowej.
 6. „Prawa własności intelektualnej” oznaczają wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym m.in. prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, prawa do projektów, prawa moralne, nazwy domen oraz informacje poufne i wszelkie podobne prawa (zarówno zarejestrowane, jak i niezarejestrowane).
 7. „Minimalny wiek” oznacza osiemnaście (18) lat.
 8. „Dostawca rozwiązań płatniczych” oznacza firmę zewnętrzną oferującą rozwiązania płatnicze w odniesieniu do Witryn internetowych.
 9. „Gracz” oznacza osobę, która zarejestrowała u nas konto.
 10. „Konto gracza” oznacza konto otwarte u nas przez Gracza.
 11. „Środki gracza” oznacza łączną wartość środków z możliwością wypłaty przez Gracza na Koncie gracza, w tym zdeponowanych u nas środków, wygranych i nagród lub innych należnych Graczowi środków bonusowych.
 12. „Jackpoty progresywne” oznaczają gry hazardowe, w których część stawek postawionych przez Graczy jest gromadzona z czasem w celu utworzenia jackpota, zwykle o wartości większej niż wynosi kwota jackpota nieprogresywnego.
 13. „Promocja” oznacza każdą ofertę, zachętę, bonus, wyrównanie wpłat, konkurs lub inną promocję udostępnianą od czasu do czasu.
 14. „Usługi” oznaczają oferty w zakresie gier hazardowych i zakładów oferowane Graczowi przez Polskie Casinos w Witrynie internetowej.
 15. „Zakład” i/lub „Stawka” oznaczają pieniądze wykorzystane do wzięcia udziału w Grze lub jej rozegrania.
 16. „Witryna internetowa” oznacza witrynę internetową prowadzoną i kontrolowaną przez Polskie Casino lub w jej imieniu i znajdującą się pod adresem URL pod marką Polskie Casino https://polskie.casino/
 17. „Wygrane” oznaczają kwotę wygraną przez obstawianie zakładów i stawek w dowolnej z gier.
 • WPROWADZENIE

Polskie Casino odpowiada za obsługę Witryny internetowej, Konta gracza, obstawianie zakładów przez Graczy w naszych grach oraz uczestnictwo w grach, a także za wypłacanie Wygranych Graczom w zakresie niniejszych Warunków. Rejestrując się w Witrynie internetowej lub aplikacji i/lub korzystając z Usług i/lub zaznaczając pole „Akceptuję niniejsze warunki” (lub inne podobne sformułowania), użytkownik wyraźnie zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych Warunków i polityki prywatności w całości i bez zastrzeżeń.

 • KORZYSTANIE Z USŁUG
 1. Uzyskiwanie dostępu do Witryny internetowej Polskie Casino i/lub usług, a także korzystanie z niej, może być niezgodne z prawem w niektórych krajach, niezależnie od wieku użytkownika, lub legalność uczestnictwa w grach hazardowych online, takich jak dostępne w Witrynie internetowej i/lub usługach, może nie być całkowicie jasna. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sprawdzenie, określenie i zapewnienie, że uzyskiwanie dostępu do Witryny internetowej i/lub korzystania z niej jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w jego jurysdykcji oraz potwierdza, że korzystanie z Usług nie jest niezgodne z prawem na terytorium, na którym uzyskuje do nich dostęp. Nie ponosimy odpowiedzialności za Grę i/lub zakłady obstawiane niezgodnie z prawem. Użytkownik gwarantuje, że ma prawo do udziału w dowolnej Grze i obstawienia zakładu z jurysdykcji, w której zamieszkuje. Nie ponosimy odpowiedzialności w związku z uczestnictwem w Grze i obstawianiem zakładów sprzecznych z postanowieniami niniejszej Umowy lub naruszających obowiązujące prawo w jurysdykcji zamieszkiwanej przez Gracza i/lub z której uzyskuje dostęp do Witryny internetowej — dotyczy to m.in. przepisów, które mogą prawnie uniemożliwić uczestniczenie w Grze lub obstawienie dowolnego zakładu.
 2. Ponadto, w niektórych terytoriach blokujemy dostęp do naszych usług. Lista tych zablokowanych terytoriów niekoniecznie pokrywa się z jurysdykcjami, w których oceniliśmy kwestie legalności. Warto zaznaczyć, że jeśli dane terytorium nie jest objęte blokadą, nie oznacza to, że korzystanie z naszych Usług na tym obszarze jest zgodne z prawem. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany listy krajów, z których użytkownicy nie będą mogli korzystać z naszych Usług według własnego uznania, od czasu do czasu.
 3. W przypadku, gdy nasza Firma zostanie uznana za odpowiedzialną w jakikolwiek sposób przez sąd i/lub podobny organ posiadający kompetencje prawne i/lub organ z jurysdykcją nad Firmą, nasza odpowiedzialność zostaje ograniczona do kwoty Stawki lub Wygranych netto Gracza, zależnie od tego, która z tych wartości jest niższa. W uzasadnionych i stosownych przypadkach, nasza odpowiedzialność może być także ograniczona do kwoty zapisanej na Koncie gracza lub kwoty przekazanej na konto gracza lub z niego, zależnie od tego, która z tych wartości jest niższa.
 4. Jednakże, zwracamy uwagę, że nie udzielamy porad Graczom w kwestiach podatkowych i/lub prawnych. Jeśli Gracz chce uzyskać porady w tych kwestiach, powinien skonsultować się z odpowiednimi doradcami i/lub organami w jurysdykcji, w której zamieszkuje i/lub przebywa.
 5. Nie składamy żadnych jasnych lub ukrytych oświadczeń ani gwarancji dotyczących praw Gracza do uczestnictwa w naszych Usługach, ani nie czynią tego żadni z naszych pracowników, licencjobiorców, dystrybutorów, sprzedawców hurtowych, podmiotów stowarzyszonych, żadna filia. Takie oświadczenia i gwarancje nie są również przedstawiane w reklamach, promocjach ani nie są przekazywane przez inne agencje, partnerów medialnych, agentów ani sprzedawców detalicznych. Gracz może korzystać z naszych Usług, otwierać Konto gracza, korzystać z niego lub ponownie z niego korzystać, korzystać z Witryny internetowej oraz otrzymywać Wygrane, pod warunkiem, że zrozumie, wyrazi zgodę i chce zostać stroną w pełni przestrzegającą wszystkich niniejszych Warunków, które mogą być okresowo zmieniane.
 6. Nie ponosimy ani nie akceptujemy żadnej odpowiedzialności za szkody lub straty Gracza lub innej strony trzeciej, które zostały spowodowane bezpośrednio lub pośrednio w wyniku:
  1. Nie ponosimy ani nie akceptujemy żadnej odpowiedzialności za szkody i/lub straty Gracza lub innej strony trzeciej, które zostały spowodowane bezpośrednio lub pośrednio w wyniku:Dokonywania wpłat na Konto gracza za pomocą karty lub konta osoby trzeciej;
  2. Żądania wypłat z konta gracza na rzecz strony trzeciej;
  3. Podania nieprawidłowych informacji osobistego Konta gracza do celów wypłat z jego konta
  4. Umożliwienia osobom trzecim korzystania z Konta gracza do dokonywania wpłat na konto gracza lub wypłat z niego
 7. Nie ponosimy ani nie akceptujemy żadnej odpowiedzialności za szkody lub straty Gracza lub innej strony trzeciej, które zostały spowodowane bezpośrednio lub pośrednio w wyniku:
  1. Błędu, błędu w druku, błędnej interpretacji, błędnego odczytania, błędu w tłumaczeniu, błędu pisowni, nieprawidłowego odczytania, błędu transakcji, błędu technicznego, zagrożenia technicznego, błędu rejestracji, oczywistego błędu, anulowania gry z dowolnego powodu, działania siły wyższej lub innego podobnego zdarzenia;
  2. Naruszenia regulaminu;
  3. Zmowy lub działań przestępczych;
  4. Doradztwa udzielonego przez Firmę;
  5. Awarii centralnego systemu komputerowego lub jakiejkolwiek jego części;
  6. Opóźnień, strat, błędów lub pominięć wynikających z awarii jakiegokolwiek systemu telekomunikacyjnego lub innego systemu teleinformatycznego; i/lub
  7. Ryzyka finansowego i strat, w tym m.in. zmienności kursów wymiany walut.
 8. Nie ponosimy odpowiedzialności za (niniejsza lista nie jest listą zamkniętą):
  1. Przekazywanie i/lub odbieranie wszelkich danych i/lub informacji w Internecie;
  2. Każdą nieprawidłowość sieci uniemożliwiającą odpowiednie działanie dowolnej gry;
  3. Awarię jakiegokolwiek produktu służącego do odbioru treści lub obwodu komunikacyjnego;
  4. Utratę jakichkolwiek danych;
  5. Wszelkie szkody spowodowane wirusem, błędem w obliczeniach lub awarią techniczną;
  6. Wszelkie szkody wyrządzone w własności Gracza, w tym sprzęcie i oprogramowaniu;
  7. Każdą awarię uniemożliwiającą lub ograniczająca możliwość udziału w grze lub awarię niszczącą system Gracza, dotyczy to również sprzętu i oprogramowania Gracza.
 9. Niniejsze warunki są dostępne w następujących językach: polskim i angielskim. W przypadku rozbieżności między Warunkami wyżej wymienionych języków, obowiązuje najnowsza wersja angielska.
 10. Akceptowane waluty w Polskie Casino; PLN, EUR, USD, GBP
 11. Wszystkie informacje wyświetlane na naszej Witrynie internetowej (w tym wyniki, rezultaty, czas wydarzenia, statystyki i teksty redakcyjne) mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią doradztwa zawodowego w żadnej dziedzinie. Ani Polskie Casino, ani żaden z jej niezależnych dostawców nie ponosi odpowiedzialności za błędy, niekompletność, niedokładność informacji ani za opóźnienia, ani za działania podjęte w oparciu o udostępnione informacje.
 12. Użytkownik nie może uzyskiwać dostępu ani korzystać z Witryny internetowej lub Usług (ani próbować tego zrobić), chyba że: (i) ukończył osiemnaście (18) lat; (ii) jeśli minimalny wiek w jego jurysdykcji jest wyższy, osiągnął minimalny wiek wymagany w jego jurysdykcji do korzystania z usług.
 13. Zastrzegamy sobie prawo do zażądania potwierdzenia wieku w dowolnym momencie w celu sprawdzenia czy osoby poniżej minimalnego wieku nie korzystają z Usług. Jeśli użytkownik nie przedstawi dowodu wieku lub będziemy podejrzewać, że nie ukończył on minimalnego wieku, możemy zamknąć Konto gracza i/lub wykluczyć go z korzystania z Usług. Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania wszelkich środków na Koncie gracza i niewypłacania wszelkich Wygranych do czasu weryfikacji wieku gracza.
 14. Jako osoba ubiegająca się o tytuł posiadacza konta użytkownik gwarantuje i oświadcza, że:
  1. Jest osobą fizyczną (podmiot prawny nie zostanie uznany za posiadacza konta).
  2. Nie jest mieszkańcem następujących krajów: Afganistan, Albania, Algieria, Samoa Amerykańskie, Angola, Antigua i Barbuda, Argentyna, Australia, Austria, Bahamy, Barbados, Belgia, Benin, Boliwia, Bośnia, Botswana, Wyspa Bouveta, Brazylia, Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego, Bułgaria, Burkina Faso, Burundi, Kambodża, Kamerun, Wyspy Zielonego Przylądka, Kajmany, Republika Środkowoafrykańska, Czad, Chiny, Kongo (Demokratyczna Republika Konga), Wybrzeże Kości Słoniowej, Kuba, Curacao, Cypr, Republika Czeska, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Dania, Ekwador, Egipt, Erytrea, Estonia, Etiopia, Falklandy, Francja, Gujana Francuska, Polinezja Francuska, Francuskie Terytoria Południowe, Gambia, Niemcy, Ghana, Gibraltar, Grecja, Grenlandia, Gwadelupa, Guam, Guernsey, Gwinea, Gwinea-Bissau, Gujana, Haiti, Hongkong, Indie, Iran, Irak, Wyspa Man, Izrael, Włochy, Jamajka, Jersey, Kazachstan, Kenia, Kuwejt, Kirgistan, Laos, Łotwa, Liban, Lesotho, Liberia, Libia, Litwa, Makau, Madagaskar, Mali, Wyspy Marshalla, Martynika, Mauritius, Mongolia, Montserrat, Maroko, Mozambik, Myanmar, Nepal, Holandia, Antyle Holenderskie, Nikaragua, Niger, Nigeria, Mariany Północne, Pakistan, Węgry, Palestyna, Panama, Paragwaj, Filipiny, Prowincja Ontario, Portugalia, Portoryko, Rumunia, Rosja, Senegal, Serbia, Sierra Leone, Singapur, Słowacja, Słowenia, Somalia, Południowa Georgia i Południowe Wyspy Sandwich, Hiszpania, Sri Lanka, Szwecja, Szwajcaria, Syria, Tajwan, Tadżykistan, Tanzania, Bahamy, Trinidad i Tobago, Tunezja, Turcja, Uganda, Ukraina, Wielka Brytania, Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych, Stany Zjednoczone, Urugwaj, Vanuatu, Wenezuela, Wietnam, Wyspy Dziewicze (Brytyjskie), Wyspy Dziewicze (USA), Jemen, Zambia, Zimbabwe.
  3. nie ma ograniczonych możliwości prawnych;
  4. nie działa w imieniu innej strony;
  5. nie jest sklasyfikowana jako nałogowy hazardzista lub jako podmiot nieposiadający możliwości zawierania umów hazardowych i/lub nie jest wpisana (niezależnie, czy nastąpiło to dobrowolnie) do jakiegokolwiek rejestru lub bazy danych wykluczonych graczy;
  6. nie wpłaca środków pochodzących z działalności przestępczej i/lub innej działalności nieuprawnionej;
  7. nie wpłaca środków za pomocą karty, której posiadacz Konta gracza nie jest uprawniony do używania, oraz nie używa karty w jurysdykcji, w której zawieranie zakładów i uprawianie hazardu jest zabronione;
  8. nie prowadzi działalności przestępczej, w którą bezpośrednio lub pośrednio zaangażowane jest Konto gracza;
  9. nie będzie korzystać z Usług, jeżeli jest to niezgodne z prawem w kraju zamieszkania użytkownika lub istnieje inne ograniczenie możliwości otwarcia konta w grze, zakupu lub korzystania z usług Firmy i/lub uczestniczenia w oferowanych grach w inny sposób. Odpowiedzialność za zapewnienie, że korzystanie z Witryny internetowej i Usług jest zgodne z prawem, spoczywa na posiadaczu Konta gracza;
  10. nie uważa Witryny internetowej ani usług za obraźliwe, nieobiektywne, nieuczciwe ani nieprzyzwoite; oraz
  11. będzie aktualizował szczegóły Konta gracza — dotyczy to imienia i nazwiska, kraju zamieszkania, adresu e-mail i numeru telefonu.
 15. Składając wniosek o Konto gracza, użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje:
  1. wszystkie definicje i postanowienia określone w niniejszych Warunkach;
  2. Warunki opublikowane w Witrynie internetowej, a także wszelkie możliwe przyszłe zmiany Warunków;
  3. że miejscem zawarcia Umowy jest oraz że do Umowy mają zastosowanie przepisy ustawowe i wykonawcze kraju, w którym zarejestrowana jest działalność.;
  4. że sądy w kraju, w którym zarejestrowana jest działalność mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania sporów lub roszczeń związanych z Umową;
  5. że Umowa jest regulowana przez: (i) Warunki publikowane w języku angielskim; (ii) wszelkie przepisy lub inne decyzje podejmowane od czasu do czasu przez organy zarządzające; oraz (iii) prawo właściwe dla miejsca zawarcia umowy.
 16. Zastrzegamy sobie prawo, aby wedle własnego uznania i w dowolnej chwili:
  1. odmówić otwarcia Konta gracza i/lub zamknięcia lub zawieszenia istniejącego Konta gracza bez żadnego wyjaśnienia;
  2. odrzucić przyjęcie wpłat bez żadnego wyjaśnienia;
  3. poprosić o okazanie dokumentów potwierdzających: (i) tożsamość Gracza, (ii) uprawnienia Gracza do korzystania z danej karty płatniczej; i/lub (iii) inne fakty i informacje przedstawione przez Gracza. Taka prośba może zostać złożona w dowolnym momencie i zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia konta do czasu zakończenia dochodzenia;
  4. przekazać i/lub licencjonować, bez uprzedniego powiadomienia, danych dotyczących Gracza jakiemukolwiek innemu podmiotowi prawnemu w dowolnym kraju, ostatecznie zarządzanemu i kontrolowanemu przez Firmę, pod warunkiem że Firma zagwarantuje, że dane te będą zawsze przekazywane i zarządzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami ochrony danych i/lub podobnymi rozwiązaniami;
  5. przekazać i/lub licencjonować, bez uprzedniego powiadomienia, praw i zobowiązań dotyczących Gracza jakiemukolwiek innemu podmiotowi prawnemu w dowolnym kraju, ostatecznie zarządzanemu i kontrolowanemu przez Firmę, pod warunkiem, że Firma poręczy wywiązanie się z zobowiązań;
  6. przechowywać środki należące do Graczy i zarządzać nimi zgodnie z ogólnie przyjętymi wytycznymi dotyczącymi zarządzania środkami w odniesieniu do takich środków; może to obejmować powierzenie instytucji finansowej i/lub dostawcy rozwiązań płatniczych zatrzymania środków w imieniu i/lub na rzecz Graczy;
  7. przejąć lub skonfiskować środki dostępne na Koncie gracza i/lub odmówić realizacji roszczenia, w przypadku gdy, bezpośrednio lub pośrednio: (i) naruszono Warunki; lub (ii) w związku z obstawianiem zakładów lub prowadzeniem Konta gracza miały miejsce inne niedozwolone działania (takie jak m.in. naruszenie przepisów prawa lub innych rozporządzeń, naruszenie praw strony trzeciej, oszustwo i oszukiwanie);
  8. zawiesić lub anulować uczestnictwo Gracza w grach, działaniach promocyjnych, konkursach lub innych usługach, jeżeli będziemy uważać, że istnieją uzasadnione obawy, że Konto gracza jest, było lub może być używane do nielegalnych, lub nieuczciwych praktyk lub praktyk związanych z oszustwem;
  9. zawiesić i/lub anulować udział Gracza w Usługach i/lub przejąć i/lub skonfiskować środki dostępne na Koncie gracza w przypadku wykrycia oszustwa Gracza lub jeśli ustalimy, że Gracz korzystał z systemu (obejmującego maszyny, roboty, komputery, oprogramowanie lub dowolny inny zautomatyzowany system) zaprojektowanego do nieuczciwego korzystania z Gier;
  10. odrzucić i/lub wycofać niewydane lub w inny sposób niewykorzystane wpłaty do czasu uznania weryfikacji tych środków za satysfakcjonującą;
  11. w dowolnym momencie zweryfikować dane rejestracyjne i zastosowane formy płatności, zwracając się o udostępnienie określonych dokumentów. Nie jesteśmy zobowiązani do przyjmowania takich dokumentów jako ważnych, a decyzję o przyjęciu takich dokumentów podejmujemy według własnego uznania. Jeśli nasze prośby o dokumenty nie zostaną zrealizowane przez użytkownika, możemy według własnego uznania zamknąć Konto gracza i zatrzymać wszelkie znajdujące się na nim środki oraz wstrzymać wszelkie Wygrane;
  12. zweryfikować dane Gracza i z dowolnego powodu poprosić o odpowiednią dokumentację, w tym m.in. możemy przeprowadzić śledztwo w sprawie tożsamości gracza, przeprowadzić wszelkie kontrole środków Gracza i zapytać o historię Gracza. Możemy według własnego uznania zamknąć Konto gracza i zatrzymać wszystkie środki dostępne na tym koncie oraz zatrzymać wszelkie Wygrane, jeśli takie dochodzenie przyniesie wynik negatywny lub niepewny;
  13. zamknąć Konto gracza, jeśli uważamy, że hazard spowoduje problemy finansowe lub osobiste po stronie Gracza;
  14. zwrócić pieniądze wpłacone na konto oraz zatrzymać wszystkie Wygrane, jeśli uważamy, że użytkownik nie ukończył minimalnego wieku i/lub znajduje się jurysdykcji objętej zakazem podczas korzystania z Witryny internetowej i/lub Usług.
 17. O ile nie określono inaczej, wszystkie przykłady podane w Witrynie internetowej podane są w EUR.
 18. Osobom zajmującym eksponowane stanowisko polityczne („PEP”) nie wolno rejestrować się, grać ani wpłacać środków i choć przeprowadzamy kontrole PEP, takie osoby są odpowiedzialne za nieotwieranie konta, jeśli uznaje się je za PEP.
 19. Gracz ponosi odpowiedzialność za połączenie z Witryną internetową i udziałem w dowolnej Usłudze.
 20. Gracz ponosi odpowiedzialność za podjęcie wszelkich odpowiednich środków w celu ochrony danych i/lub Oprogramowania przechowywanego na jego komputerze przed wszelkiego rodzaju uszkodzeniem lub naruszeniem.
 • KONTO GRACZA
 1. Użytkownik może uzyskiwać dostęp do Usług i korzystać z nich tylko za pomocą własnego Konta gracza. Użytkownik nie może nigdy uzyskiwać dostępu do Usług ani korzystać z nich za pośrednictwem konta innej osoby. W przypadku podjęcia próby korzystania z Usług za pomocą konta innej osoby będziemy uprawnieni do natychmiastowego zamknięcia wszystkich kont gracza, zatrzymania wszystkich środków na takich kontach, wstrzymania Wygranych i zablokowania możliwości dalszego korzystania z Usług.
 2. Użytkownik musi upewnić się, że informacje podane podczas otwierania Konta gracza są prawidłowe i dokładne oraz że są na bieżąco aktualizowane. Szczegółowe informacje o Koncie gracza można zmienić w sekcji „Moje konto” w Witrynie internetowej.
 3. Posiadanie wielu kont, zarejestrowanych lub używanych przez użytkownika bądź innej osoby z tej samej rodziny lub mieszkającej w tym samym gospodarstwie domowym i/lub na wielu urządzeniach, jest surowo zabronione. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uniemożliwienie rejestracji wielu kont, ale może podjąć działania, w tym zatrzymać wszystkie środki na takich kontach oraz związanych z nimi Wygranych, przeciwko jakiejkolwiek osobie otwierającej wiele kont. Dotyczy to m.in. sytuacji, w których konta są rejestrowane w tym samym gospodarstwie domowym, bez względu na dane rejestracyjne podane w momencie otwarcia takich kont. Wszelkie bonusy i bezpłatne zakłady zgromadzone na wielu kontach zostaną unieważnione i usunięte.
 4. Z Konta gracza może korzystać tylko jego właściciel, nie należy korzystać z Konta gracza ani z Usług w żadnym celu zawodowym, biznesowym ani handlowym ani w imieniu innych osób. Należy upewnić się, że dane Konta gracza są przechowywane prywatnie, dotyczy to m.in. hasła i nazwy użytkownika. Funkcja przeglądarki umożliwiająca zapisanie nazwy użytkownika i hasła zwiększy ryzyko uzyskania dostępu do konta przez stronę trzecią. Jeśli użytkownik obawia się, że strona trzecia zna jego nazwę użytkownika i hasło, należy natychmiast skontaktować się z działem pomocy.
 5. Użytkownik nie może przekazywać ani sprzedawać Konta gracza, nazwy użytkownika lub hasła w celu uzyskania dostępu do Usług lub korzystania z nich, pozwalanie na takie działania stronom trzecim (w tym osobom narażonym na problemy z hazardem lub uzależnienie od hazardu i/lub osobom niepełnoletnim) jest również zabronione. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności podjęte na jego Koncie gracza przez jakąkolwiek stronę trzecią. Użytkownik zobowiązuje się chronić nas przed wszelkimi kosztami, roszczeniami, wydatkami i szkodami związanymi z korzystaniem z Konta gracza lub w związku z uzyskaniem do niego dostępu przez stronę trzecią. Dodatkowo użytkownik nie ujawni żadnej osobie nazwy użytkownika konta ani hasła i podejmie wszelkie kroki w celu zapewnienia, że informacje te nie zostaną nikomu ujawnione. Użytkownik natychmiast poinformuje nas, jeśli będzie podejrzewać, że jego Konto gracza jest niewłaściwie używane przez stronę trzecią i/lub jeśli jakakolwiek inną strona trzecią ma dostęp do Konta gracza, nazwy użytkownika lub hasła w celu umożliwienia nam zbadania tej kwestii, a także będzie z nami współpracował z nami, ponieważ możemy zwrócić się o to podczas takiego badania. Jeśli Firma znajdzie dowody na to, że środki z konta bankowego osoby małoletniej zostały wykorzystane do zasilenia Konta gracza, posiadacz Konta gracza ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, roszczenia, wydatki lub straty, a wszelkie Wygrane zostaną skonfiskowane, natomiast Konto gracza zostanie zamknięte z powodów związanych z odpowiedzialną grą.
 6. Obstawianie zakładów lub uczestnictwo w dowolnej Grze nie będzie ważne, jeśli na koncie nie ma wystarczających środków.
 7. Firma może w dowolnym momencie potrącić środki z kont ze środkami, jeśli istnieją należne nam kwoty.
 8. Twoje konto zostanie uznane za nieaktywne w przypadku braku aktywności przez okres dwunastu (12) miesięcy zgodnie z poniższą procedurą. Brak aktywności jest ustalany na podstawie (i) braku zrealizowanych wpłat i/lub (ii) braku aktywności polegających na obstawianiu lub zawieraniu zakładów przez okres 12 miesięcy.
  1. Powiadomimy gracza, że jego konto zostanie uznane za nieaktywne, po upływie 11 miesięcy nieaktywności;
  2. Będziemy naliczać miesięczną opłatę za nieaktywność w wysokości pięciu euro (5 €) (lub równowartość w walucie lokalnej) przez trzydzieści (30) dni po powiadomieniu gracza, że jego Konto gracza jest uznawane za nieaktywne (tj. po upływie12-miesięcznego okresu nieaktywności);
  3. Opłata może być pobierana (i) do momentu osiągnięcia wartości zerowej na saldzie Konta gracza – w takiej sytuacji Konto gracza zostanie zamknięte; albo (ii) do momentu ponownego aktywowania Konta gracza. Aby ponownie aktywować konto, należy to zrobić przed wyczerpaniem środków na koncie. Po ponownym aktywowaniu opłata za nieaktywność nie będzie już pobierana.
  4. Jeśli na saldzie Konta gracza w momencie nieaktywności jest mniej niż pięć euro (5 €), pozostałe środki z salda gracza zostaną pobrane i konto gracza zostanie zamknięte;
  5. Jeśli saldo na Koncie gracza wyniesie zero w momencie uznania go za nieaktywne, Konto gracza zostanie zamknięte i nie będzie pobierana żadna opłata;
  6. Twoje konto zostało zamknięte z powodu braku aktywności – skontaktuj się z pomocą techniczną, jeśli chcesz ponownie otworzyć konto.
 9. Opłata administracyjna obliczona zgodnie z powyższymi informacjami jest pobierana z salda Konta gracza po upływie wspomnianego powyżej dwudziestoośmiodniowego (28-dniowego) okresu powiadomienia i każdorazowo po upływie dwudziestu ośmiu (28) dni w takiej samej stawce, aż dojdzie do jednego z następujących zdarzeń: (i) saldo Konta gracza zostanie wyzerowana — gdy nie zostanie pobrana żadna dodatkowa opłata administracyjna, konto gracza zostanie zamknięte; albo (ii) Konto gracza zostanie aktywowane ponownie — po tym zdarzeniu nie zostanie pobrana kolejna opłata administracyjna.
 10. Możemy wdrożyć zasady zaokrąglania środków wpłaconych lub wypłaconych z Konta gracza i/lub wobec wszelkich wygranych.
 11. Możemy zawiesić lub zamknąć Konto gracza, jeśli będziemy mieć podstawy lub powody sądzić, że użytkownik wpłaca środki bez zamiaru obstawienia Zakładu lub wzięcia udziału w jakiejkolwiek Grze. W takich okolicznościach możemy również zgłosić to odpowiednim organom.
 12. Konta gracza nie można przekazać innej osobie. Gracze nie mogą sprzedawać, przekazywać ani kupować kont od innych graczy ani innym graczom. Przekazywanie środków między Kontami gracza jest zabronione.
 1. Gracze mogą wpłacać pieniądze na swoje Konto gracza za pomocą karty kredytowej lub innych środków, które możemy od czasu do czasu zatwierdzać. Wszystkie wpłaty na Konto gracza muszą pochodzić ze środka, w przypadku którego gracz, do którego należy Konto gracza, jest właścicielem. Należy pamiętać, że nie mamy obowiązku weryfikować tej informacji. W takich przypadkach, gdy stwierdzimy, że właściciel Konta gracza jest inną osobą niż ta, o której mamy informacje, możemy traktować wszelkie wpłaty na Konto gracza jako nieważne (mamy także prawo zachować wszelkie Wygrane wynikające z wykorzystania takich wpłat). Płatności pochodzące z kart i kont biznesowych nie są dozwolone, a w przypadku ich odkrycia Firma ma prawo poprosić o dodatkowe dokumenty i/lub zamknąć konto i/lub unieważnić wszelkie wygrane według własnego uznania.
 2. Użytkownik zgadza się, że możemy zatrzymać wszelkie narosłe odsetki od środków zgromadzonych na Koncie gracza.
 3. W zależności od wybranej metody płatności do wpłat mogą zostać doliczone obciążenia lub płatności za przetwarzanie płatności na rzecz stron trzecich. Bank może niezależnie naliczyć opłaty za przelewy bankowe i inne metody płatności.
 4. Jeśli płatność za pomocą wybranego środka zostanie zwrócona, możemy odmówić przyjmowania dalszych płatności za pomocą tego środka płatności.
 5. Jeśli płatność jakichkolwiek środków pieniężnych, które mają trafić na Konto gracza, zostanie zatrzymana, zwrócona lub w inny sposób nie zostanie zrealizowana z dowolnego powodu lub jeśli płatność taka zostanie następnie anulowana lub w przypadku wykrycia, że taka płatność jest przedmiotem jakiejkolwiek kradzieży lub oszustwa, będziemy uprawnieni do natychmiastowego odliczenia wszelkich kwot przekazanych na to Konto gracza z tytułu tej płatności wraz z wszelkimi rozsądnymi opłatami poniesionymi przez nas w związku z taką płatnością.
 6. Jesteśmy uprawnieni do potrącenia z Konta gracza wszelkich dodatkowych opłat, które w sposób uzasadniony ponieśliśmy w związku z działaniami Gracza lub wykonywaniem poleceń Gracza, w tym m.in. opłat za płatności.
 7. ile nie postanowimy inaczej, nie będziemy oferować żadnych kredytów, a wszystkie obstawione Stawki i Zakłady muszą mieć pokrycie w postaci dostępnych środków na Koncie gracza. Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia wszelkich obstawionych stawek i/lub Zakładów w dowolnej Grze (stosownie do sytuacji), która mogła zostać przyjęta nieumyślnie, gdy na Koncie gracza nie było wystarczających środków na pokrycie obstawionej Stawki lub Zakładu. Jeśli środki zostaną dodane przez nas omyłkowo do Konta gracza, użytkownik ponosi odpowiedzialność za niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie. Odzyskamy te środki w ramach korekty Konta gracza.
 8. Możemy wyznaczyć dostawcę usług płatniczych do działania, przyjmowania wpłat, przechowywania środków i zarządzania nimi i/lub przyśpieszania wypłat w naszym imieniu. Może minąć kilka dni, zanim wszelkie środki wpłacone za pośrednictwem takiego dostawcy usług płatniczych trafią na rachunek wyznaczonego Gracza.
 9. Żadne postanowienie niniejszych Warunków nie może być interpretowane w taki sposób, aby przyznać użytkownikowi jakiekolwiek zabezpieczenie zasobów Firmy, w tym w celu uniknięcia wątpliwości co do wysokości środków przyznanych na Konto gracza.
 10. Wszelkie środki, które gracz nam przekazuje, będą przechowywane na koncie bankowym w imieniu Firmy („Wyznaczone konto”) Wyznaczone konto jest odrębnym kontem zawierającym wyłącznie środki wpłacone przez Graczy i im należne, które mają być wykorzystywane wyłącznie do płacenia za korzystanie z naszych Usług przez Graczy. Środki będą przechowywane przez nas na Wyznaczonym koncie do momentu ich wykorzystania w opisanym celu.
 11. Możemy według własnego uznania ustalać i zmieniać od czasu do czasu limity pieniężne związane z działaniami na Kontach gracza, w tym limity minimalnej i maksymalnej kwoty wpłaty oraz maksymalne kwoty łączne, które można stawiać lub obstawić w danym okresie.
 • REPREZENTACJE GRACZY I ZOBOWIĄZANIA
 1. Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki i na podstawie bieżących działań, użytkownik niniejszym reprezentuje, gwarantuje, zgadza się z Firmą i wyraża zgodę na następujące zapisy:
  1. Jest w wieku co najmniej wyznaczającym pełnoletność, odznaczają się zdrowym rozsądkiem i potrafi samodzielnie ponieść odpowiedzialność za swoje działania.
  2. Jest świadomy, że w wyniku obstawionych Stawek i Zakładów lub rozgrywanych gier może stracić dane środki.
  3. W czasie obstawiania stawek lub wnoszenia Zakładów w dowolnej Grze nie przebywa fizycznie na terytorium, które wykluczyliśmy w chwili rejestracji.
  4. Nie podejmie żadnych działań mających na celu obejścia jakichkolwiek środków technologicznych lub innych środków stosowanych podczas procesów rejestracji, obstawiania zakładów, Rozgrywki i/lub wpłaty, aby uniemożliwić osobom znajdującym się na wyłączonych terytoriach zarejestrowanie Konta gracza i/lub obstawienie stawek.
  5. Przekazał nam wszystkie informacje, zarówno podczas procesu rejestracji, jak i w dowolnym późniejszym czasie, w tym w ramach transakcji wpłaty, które są prawdziwe, aktualne, prawidłowe i kompletne oraz pasują do danych na kartach kredytowych/debetowych lub innych kontach płatniczych używanych do wpłacania lub wypłacania środków na koncie gracza.
  6. Zweryfikował i ustalił, że korzystanie z Usług nie narusza obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych żadnej jurysdykcji, którymi jest zobowiązany.
  7. Nie dopuści się żadnych działań ani nie zachowa się w sposób szkodzący reputacji Firmy.
  8. Ponosi wyłączną odpowiedzialność za rejestrowanie, płacenie i księgowanie przed odpowiednim organem rządowym, podatkowym lub innym organem wszelkich podatków, ceł lub opłat, które mogą być należne od wszelkich Wygranych lub Stawek.
  9. Potwierdza i zaakceptował fakt, że Firma może opublikować kwoty jego wygranych wraz z nazwą użytkownika w Witrynie internetowej i/lub za pośrednictwem sieci społecznościowych i/lub za pomocą jakichkolwiek innych kanałów medialnych.
  10. Będzie korzystać z Usług i Witryny internetowej tylko w dobrej wierze w stosunku do Firmy i innych Graczy. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że użytkownik korzysta z Usług w złej wierze, będziemy mieć prawo do zamknięcia Konta gracza i wszelkich innych kont, które u nas mógł założyć, oraz będziemy mieć prawo zatrzymania wszystkich środków i wszelkich Wygranych. Użytkownik niniejszym wyraźnie zrzeka się wszelkich przyszłych roszczeń wobec Firmy w tym względzie,
  11. Oświadcza, że źródło środków używanych przez niego w tej Witrynie internetowej nie jest nielegalne i że nie będzie on w żaden sposób wykorzystywać Usług jako systemu przelewów pieniężnych.
  12. Nie będzie korzystać z Witryny internetowej w żadnym niezgodnym z prawem celu ani w jakikolwiek sposób, który jest nielegalny na terytorium, z którego uzyskuje dostęp do Witryny internetowej (na przykład poprzez korzystanie z Witryny internetowej lub próbę jej wykorzystania do prania środków pochodzących z przestępstwa).
  13. Nie będzie korzystać ze sztucznej inteligencji obejmującej m.in. roboty i pająki w odniesieniu do korzystania z Witryny internetowej i/lub Usług. Wszelkie działania podjęte przez użytkowników w związku z Usługą muszą zostać wykonane osobiście przez użytkownika.
  14. Nie będzie traktować Witryny internetowej jako instytucji finansowej ani nie może obiegać się o odsetki od wpłat lub środków.
  15. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Witryny internetowej i Usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w jurysdykcji, w której zamieszkuje.
  16. Użytkownik oświadcza, że korzystanie z Witryny internetowej i Usług nie jest niezgodne z prawem na terytorium, z którego uzyskuje dostęp do Usług.
  17. Użytkownik przyznaje, że Witryna internetowa i Usługi mają wartość rozrywkową, którą otrzymuje w zamian za obstawione Stawki.
  18. Nie jesteś objęty wykluczeniem albo samowykluczeniem z gier hazardowych i nie zwróciłeś się do nas o zamknięcie któregokolwiek ze swoich poprzednich kont i/albo nie zamknęliśmy uprzednio żadnych z należących do Ciebie kont prowadzonych dla tej marki albo jakiejkolwiek innej marki należącej do BP Group Limited albo obsługiwanej przez BP Group Limited;
  19. Użytkownik nie użyje nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji do otwarcia Konta gracza.
  20. Użytkownik nie będzie nadużywać bonusów ani innych promocji.
  21. Użytkownik nie będzie zmawiał się z innymi, aby zdobyć niesprawiedliwą przewagę.
  22. Użytkownik nie użyje sieci VPN ani serwera proxy do zmiany ani ukrycia tożsamości lub lokalizacji urządzenia używanego do uzyskania dostępu do Witryny internetowej i/lub Usług.
 • WERYFIKACJA GRACZA
 1. Wszyscy Gracze muszą mieć ukończone osiemnaście (18) lat i mieć zdolność prawną do obstawienia stawki/zakładu lub zarejestrowania się w Witrynie internetowej. Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji tożsamości Użytkownika w dowolnym momencie i poproszenia o udostępnienie określonych dokumentów, w tym m.in.: (i) informacji o łącznych wpłatach w Witrynie internetowej, których wartość przekracza osiem tysięcy złotych (8000 PLN); oraz (ii) informacji o łącznych wypłatach z Witryny internetowej o łącznej wartości ośmiu tysięcy złotych (8000 PLN).
 2. Jeśli użytkownik będzie w wieku poniżej wymaganego przepisami prawa, jego Konto gracza zostanie zawieszone, wpłaty zwrócone, a wszelkie wygrane unieważnione lub uznane za nieprawidłowe albo przekazane właściwemu organowi regulacyjnemu.
 3. Rozpatrując wniosek o rejestrację gracza oraz określone transakcje wpłaty i wypłaty, możemy skorzystać z niezależnej agencji informacji kredytowej w celu weryfikacji wieku i tożsamości gracza lub innych udostępnionych informacji. Przeprowadzając te kontrole, agencja informacji kredytowej może prowadzić rejestr informacji o użytkowniku. Nie zostanie przeprowadzona kontrola kredytowa i nie wpłynie to na rating kredytowy użytkownika. Te kontrole są niezbędne, abyśmy mogli zapewnić zgodność z naszymi zobowiązaniami licencyjnymi dotyczącymi weryfikacji wieku i politykom zapobiegania przestępczości i oszustwom.
 4. Wszystkie informacje dostarczone podczas rejestracji w naszym serwisie powinny być dokładne. W innym przypadku i jeśli i nie będzie można zweryfikować Konta gracza, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia i/lub usunięcia konta i traktowania wszelkich wpłat na konto gry jako nieważnych (oraz uznania wszelkich wygranych wynikających z takiej wpłaty jako nieważnych) do czasu pomyślnego zakończenia weryfikacji konta.
 • OBSTAWIANIE I ZAKŁADY
 1. Przed obstawieniem Stawki lub Zakładu radzimy zapoznać się ze wszystkimi stosownymi informacjami dostępnymi w Witrynie internetowej, aby mieć pełną świadomość ryzyka związanego z hazardem. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą polityką odpowiedzialnej gry.
 2. Możemy w pełni lub częściowo odmówić świadczenia danemu użytkownikowi Usługi według własnego uznania.
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie poprawności jego stawek lub Zakładów przed ich obstawieniem. Po obstawieniu Stawki lub Zakładu nie możesz ich anulować ani zmienić.
 4. Możemy odrzucić każdą Stawkę i każdy Zakład przed obstawieniem oraz anulować każdą Stawkę i każdy Zakład przed wystąpieniem odpowiedniego wydarzenia. W przypadku braku podejrzeń wymagających zamknięcia lub zawieszenia konta, Stawka lub Zakład zostaną zwrócone w całości graczowi w przypadku ich anulowania.
 5. Jeśli środki z konta bankowego osoby małoletniej lub niepełnoletniej zostały wykorzystane do dokonania wpłaty na Konto gracza, wpłaty te mogą zostać zwrócone osobie małoletniej wraz ze skonfiskowanymi Wygranymi, a Konto gracza zamknięte z powodów związanych z odpowiedzialną grą.
 6. Kwoty wpłacone na konto zostaną przydzielone do Usług w kolejności wnoszenia odpowiednich stawek lub Zakładów.
 7. Stawka lub Zakład będą ważne tylko po zaakceptowaniu ich przez nasze serwery. Można w dowolnym momencie sprawdzić status przetwarzania danego Zakładu na Koncie gracza. W przypadku braku pewności czy Stawka lub Zakład są prawidłowe należy sprawdzić Konto gracza lub natychmiast skontaktuj się z działem pomocy.
 8. Niezależnie od powyższego, jeśli Stawka lub Zakład są opłacane ze środków wpłaconych za pomocą karty kredytowej lub debetowej, Stawka lub Zakład nie będą ważne do momentu otrzymania pełnej płatności. Stawka lub Zakład zostaną unieważnione automatycznie, jeśli nie otrzymaliśmy płatności przed rozpoczęciem danego wydarzenia. W przypadku zwrotu, cofnięcia lub powiadomienia o niewystarczającej ilości środków z banku lub anulowania wszelkie Wygrane związane z taką płatnością zostaną unieważnione.
 9. Z wyjątkiem przypadku zaniedbania lub oszustwa w przypadku sporu między użytkownikiem a Firmą, użytkownik zgadza się, że nasza baza danych dziennika transakcji będzie rozstrzygająca.
 10. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie poprawności stawek i Zakładu i nie może anulować Stawki ani Zakładu, a wszystkie Stawki i Zakłady są ostateczne i nie podlegają zwrotowi.
 11. Nie przyjmujemy wymogu obstawienia po stronie Gracza, chyba że Konto gracza zostało założone w imieniu Gracza i na Koncie gracza jest wystarczająca ilość środków do pokrycia kwoty zakładu lub środki potrzebne do pokrycia kwoty zakładu zostaną przekazane w zatwierdzony sposób.
 12. Udział Gracza w Usługach w jurysdykcji, w której taki udział jest prawnie zabroniony, nie wpływa na Stawki ani płatności dokonywane na rzecz Firmy i naliczane na jej rzecz.
 • WYGRANE
 1. Wygrane można wyświetlić na Koncie gracza. Informacje na temat Wygranych mogą być udostępniane przez nas w dowolnej walucie.
 2. Automatycznie przypisujemy Wygrane do Konta gracza, pod warunkiem że nagroda wynikająca z Wygranej przez gracza nie przekroczy określonego przez nas od czasu do czasu i zgodnie z własnym uznaniem limitu. W przypadku wszelkich Wygranych przekraczających ten limit skontaktujemy się z Graczem w celu zorganizowania wypłaty odpowiedniej Wygranej Graczowi. Zastrzegamy sobie prawo do wypłaty Wygranych (według własnego uznania) w (i) euro lub (ii) dowolnej innej walucie używanej do reklamowania danej nagrody w Witrynie internetowej.
 3. Przekazanie wszelkich Wygranych przez nas Graczowi nie uprawnia go do ubiegania się o żadne Wygrane, do których nie jest uprawniony zgodnie z prawem ani umową. Możemy w dowolnym momencie odebrać przekazane użytkownikowi Wygrane w zakresie, w jakim nie miał do nich prawa do nich zgodnie z niniejszymi Warunkami.
 4. Jeśli jakiekolwiek wygrane są obciążone podatkami, cłami lub opłatami, są one ponoszone przez użytkownika. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zgłoszenie Wygranych i strat organom podatkowym i/lub innym organom podlegającym jego jurysdykcji. W przypadku konieczności płacenia podatków, ceł lub opłat (w tym potrąceń) bezpośrednio organowi regulacyjnemu użytkownik zgadza się, że jesteśmy uprawnieni do potrącenia tych kwot z wszelkich Wygranych płatnych użytkownikowi lub z salda Konta gracza albo odebrać od użytkownika tych kwot.
 5. W wyniku powyższych technik zabezpieczających dołożymy wszelkich starań, aby dokonać wypłat zgodnie z niniejszymi Warunkami.
 6. Użytkownik zgadza się, że w przypadku nieprawidłowego działania Usług z dowolnego powodu nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty, w tym za utratę Wygranych, jeśli takie nieprawidłowe działanie wpłynie na zwiększenie kwoty wygranej należnej lub wypłaconej użytkownikowi, użytkownik nie będzie uprawniony do takich wygranych. Użytkownik natychmiast poinformuje nas o takim błędzie i zwróci wszelkie Wygrane przekazane na jego Konto gracza lub wypłacone użytkownikowi. Możemy też według własnego uznania potrącić kwotę równą Wygranym z Konta gracza lub potrącić ją z wszelkich środków, które jesteśmy winni użytkownikowi.
 • WYPŁATY
 1. Wszystkie wypłaty wymagają uprzedniego zatwierdzenia przez nas zgodnie z poniższymi wytycznymi i procedurą „poznaj swojego klienta” (Know Your Customer — „KYC”) oraz zasadami dotyczącymi oszustw oraz płatności i innymi stosownymi zasadami obowiązującymi w odpowiednich okolicznościach. Gracz jest odpowiedzialny za podanie nam dokładnych informacji o jego koncie osobistym do celów zrealizowania wypłat z jego Konta gracza.
 2. Dokładamy wszelkich starań, aby przetworzyć wypłaty w ciągu siedemdziesięciu dwóch (72) godzin od przesłania przez Gracza wniosku o wypłatę.
 3. Gracze mogą skorzystać z Wygranych do opłacenia przyszłych Stawek i/lub Zakładów albo zażądać, aby Firma przekazała Wygrane na wybraną formę płatności, która może służyć jako konto bankowe Gracza lub jakikolwiek inny instrument płatniczy dozwolony na mocy klauzuli 10.5 niniejszej dokumentu lub który może być akceptowany przez Firmę w odpowiednich okolicznościach.
 4. Ze względów bezpieczeństwa w przypadku każdego wniosku o wypłatę, w tym m.in. tych dotyczących wypłaty dużej nagrody, Gracze mogą zostać poproszeni o dostarczenie dodatkowych informacji i dokumentów, abyśmy mogli zapewnić, że wszystkie niezbędne zabezpieczenia są właściwie wdrożone w przypadku każdej wypłaty zgodnie z niniejszą sekcją 10 oraz naszymi wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa. Bez uszczerbku dla powyższych zapisów i z zastrzeżeniem poniższej klauzuli 10.5, Firma przekazuje Wygrane lub środki lub zleci ich przekazanie przez stronę trzecią na rachunek bankowy Gracza lub jakąkolwiek inną formę płatności wskazaną przez Gracza i akceptowaną przez Firmę, wyłącznie po otrzymaniu od użytkownika wszelkich informacji i dokumentów wymaganych do realizacji lub przeprowadzenia płatności Wygranych na rzecz Gracza (w tym takich dokumentów i danych wymaganych przez dowolną stronę trzecią, która zabezpiecza nasze ryzyko związane z Zakładami) oraz w celu pełnej weryfikacji prośby użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo do uznania Wygranych dopiero po otrzymaniu wszystkich wymaganych przez nas dokumentów potwierdzających oraz stosownych informacji, które mogą obejmować m.in.: kopii przedniej i tylnej strony ważnego dokumentu tożsamości użytkownika lub innego środka weryfikacji z pasującym imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia, adresem zamieszkania zarejestrowanym w momencie złożenia wniosku o wypłatę, rachunku za obsługę lub wyciąg z rachunku bankowego, skanu przedniej i tylnej strony karty kredytowej lub debetowej użytej przy danej transakcji, podpisanego formularza z potwierdzeniem od Gracza ze szczegółami konta, na które mają zostać przekazane środki — należy pamiętać, że musimy otrzymać i zaakceptować wspomniane dokumenty według naszego uznania i woli.
 5. W miarę możliwości wszystkie wypłaty zostaną przekazane na rachunek płatniczy, z którego pierwotnie dokonano wpłat. Wypłaty można przekazywać wyłącznie na konto, którego dane są zgodne z tymi zarejestrowanymi na Koncie gracza. Gracz nie może pozwolić osobom trzecim na korzystanie z Konta gracza do dokonywania wpłat z Konta gracza lub wypłat z niego.
 6. W przypadku większości typów płatności wypłaty można realizować za pomocą sekcji „Moje konto” w Witrynie internetowej, pod warunkiem że na Koncie gracza jest dostępna wystarczająca ilość środków. Ponadto wypłaty mogą podlegać minimalnym i maksymalnym limitom na transakcję. Takie limity mogą być od czasu do czasu zmieniane przez nas, a także mogą różnić się w zależności od zastosowanej formy płatności. Dokładamy starań, aby poinformować użytkownika o takich minimalnych i maksymalnych limitach (oraz o wszelkich zmianach) za pośrednictwem Konta gracza.
 7. Jeśli wartość wpłaty nie zostanie w pełni wykorzystana w grze przed zażądaniem wypłaty, zastrzegamy sobie prawo do obciążenia konta wszystkimi rozsądnymi kosztami związanymi zarówno z wpłatą, jak i wypłatą. W razie konieczności wartość żądanej wypłaty może zostać odpowiednio zmniejszona.
 8. Jeśli Gracz chce wypłacić środki wpłacone na jego Konto gracza przed obstawieniem środków w dowolnej grze lub ofercie zakładów sportowych, zastrzegamy sobie prawo do odmowy Graczowi wypłaty wpłaconych środków do czasu pierwszego obstawienia wszystkich środków.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia gracza kosztami administracyjnymi wynikającymi z wypłat dokonanych przez Gracza.
 10. Gracz ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapłatę podatków i dołożenie należytej staranności w odniesieniu do podatków od wszelkich wygranych, jeśli takie podatki obowiązują w stosownych przypadkach.
 • ZAMKNIĘCIA KONTA
 1. Zastrzegamy sobie prawo i możliwość do tymczasowego zawieszenia lub trwałego zamknięcia Konta gracza w dowolnym momencie bez podania powodu. Jeśli zamkniemy Konto gracza, zwrócimy użytkownikowi całe saldo (chyba że określono inaczej w niniejszych Warunkach).
 2. Mamy prawo do odzyskania z Konta gracza kwoty, której Firma słusznie zażąda od Gracza, jeśli uzna, że Gracz naruszył niniejsze Warunki.
 3. Użytkownik może zamknąć Konto gracza i zażądać wypłaty zaległych środków w dowolnym momencie, kontaktując się z działem pomocy gracza — w tym celu należy podać nazwę użytkownika lub szczegóły zarejestrowanego adresu e-mail Konta gracza. Zamknięcie Konta gracza nastąpi w ciągu od dwudziestu czterech (24) do czterdziestu ośmiu (48) godzin od otrzymania żądania — potwierdzimy jego zamknięcie w wiadomości e-mail. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania na Koncie gracza między przekazaniem żądania o zamknięcie konta a rzeczywistym czasem potwierdzenia przez nas zamknięcia Konta gracza.
 4. Sprawdzimy wszystkie żądania ponownego otwarcia zamkniętego Konta gracza w ciągu od dwudziestu czterech (24) do czterdziestu ośmiu (48) godzin. Konta gracza zamknięte w ramach naszego programu samowykluczenia (na okres od sześciu (6) miesięcy do pięciu (5) lat) nie mogą zostać ponownie otwarte do upływu okresu samowykluczenia.Po zakończeniu okresu samowykluczenia można poprosić dział obsługi klienta o ponowne otwarcie Konta gracza po dokonaniu przeglądu konta. Konta graczy, którzy zdecydują się na samowykluczenie z opcją „Na czas nieokreślony” z użyciem funkcji bezpośrednio w Witrynie internetowej, muszą poprosić nasz dział obsługi gracza o ponownie otwarcie konta, przy czym obowiązuje siedmiodniowy (7-dniowy) okres na namysł od chwili złożenia prośby o ponowne otwarcie konta. Konta graczy, którzy mają krótszą przerwę i wybierają okres „przerwa/odpoczynek” (od dwudziestu czterech (24) godzin do trzech (3) miesięcy) i złożyli prośbę bezpośrednio w Witrynie internetowej, mogą automatycznie ponownie otworzyć Konta gracza po zakończeniu wybranego okresu. W przeciwnym razie, jeśli to zespół pomocy gracza ustalił okres odpoczynku/przerwy, prośba o ponowne otwarcie zostanie również przekazana przez zespół pomocy gracza. Spełnienie prośby o ponowne otwarcie Konta gracza w okresie „odpoczynku/przerwy” przed upłynięciem wskazanego okresu jest niemożliwe niezależnie od przyczyny.
 5. W przypadku zamknięcia Konta gracza z powodu problemu z hazardem, uzależnienia od hazardu lub oszustwa dana osoba nie może otworzyć nowego Konta gracza. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli danej osobie uda się otworzyć nowe konto ani za bezpośrednie lub pośrednie szkody. Zastrzegamy prawo do zamknięcia konta otwartego z naruszeniem tej zasady w dowolnym momencie.
 • OSZUSTWO
 1. Użytkownik zgadza się, że nie dokona żadnych zwrotów ani nie podejmie próby ich dokonania i/lub nie odrzuci ani cofnie dokonanej płatności. Do tego użytkownik zgadza się, że zwróci Firmie wszelkie zwroty, a także odrzucone i cofnięte płatności oraz straty wynikające z takich działań.
 2. Zastrzegamy prawo do dochodzenia konsekwencji karnych i umownych względem użytkownika, jeśli uczestniczy on w oszustwach, nieuczciwych działaniach lub przestępstwach podczas korzystania z niniejszej Witryny internetowej i/lub Usług, ponadto w razie potrzeby przekażemy informacje o takich działaniach odpowiednim organom. Użytkownik zwalnia nas z odpowiedzialności i będzie odpowiedzialny na żądanie wobec Firmy za wszelkie koszty, obciążenia lub straty odnotowane lub poniesione przez Firmę i jej podmioty stowarzyszone (w tym bezpośrednie, pośrednie lub wynikające ze strat pochodnych, utratę zysków i reputacji) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z oszustwa, nieuczciwości lub działań przestępczych.
 3. Ponadto jeśli oszustwo było związane z jakąkolwiek stawką lub jeśli Firma ma uzasadnione podejrzenia, że użytkownik bierze udział w oszustwie, działaniach przestępczych lub jest nieuczciwy, zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania płatności, odzyskania wszelkich Wygranych oraz zablokowania lub zamknięcia Konta gracza.
 4. Każdy Gracz musi natychmiast poinformować nas: (i) jeśli karta kredytowa użytkownika została utracona lub skradziona lub w jakikolwiek sposób doszło do nadużycia tej karty kredytowej lub powiązanego z nią konta; (ii) jeśli przekazał, udostępnił lub utracili kod PIN (lub w inny sposób został narażony) związany ze środkami płatności Gracza i powiązany z jego Kontem gracza lub jego danymi logowania; lub (iii) jeżeli podejrzewają, że doszło do nadużycia, nieuprawnionego lub nielegalnego wykorzystania ich Konta gracza oraz zobowiąże się podjąć niezbędne kroki w celu zatrzymania takich oszustw, nieuprawnionego lub nielegalnego wykorzystania np. poprzez zmianę danych logowania do Konta gracza.
 5. W żadnym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za nieuprawnione skorzystanie z kart kredytowych, bez względu na to, czy zostały one zgłoszone jako skradzione.
 6. Zastrzegamy ponadto prawo do odmowy przyjęcia, przetwarzania i/lub honorowania Stawek, jeśli byłyby zabronione, niezgodne z prawem lub nielegalne na mocy obowiązujących przepisów ustawowych lub wykonawczych.
 1. Zgodnie z unijnymi dyrektywami w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji tożsamości i adresu w dowolnym momencie. Możemy poprosić o weryfikację wszelkich metod płatności zarejestrowanych w Witrynie internetowej i użytych do wpłaty lub wypłaty środków. Możemy zawiesić transakcje na Koncie gracza do czasu zakończenia tych kontroli.
 2. Gracz nie będzie mógł wpłacać ani próbować wpłacać na Konto gracza środków uzyskanych z działalności przestępczej, niezgodnej z prawem ani związanej z oszustwami.
 3. Monitorujemy wszelkie transakcje, niecodzienne lub podejrzane działania związane z Kontem gracza i będziemy mieli prawo zgłaszania podejrzanych transakcji i działań związanych z oszustwami odpowiednim organom regulacyjnym, policji lub innym odpowiednim organom.
 • PRAWA I OBOWIĄZKI FIRMY
 1. Nie będziemy zobowiązani do sprawdzania, czy poszczególni Gracze korzystają z Usług zgodnie z Warunkami, które są okresowo aktualizowane.
 2. Według własnego uznania możemy podjąć odpowiednie działania wobec osób podejrzewanych o udział w jakichkolwiek działaniach niezgodnych z prawem lub w jakikolwiek inny sposób naruszających niniejsze Warunki.
 3. Nie będziemy zobowiązani do przechowywania nazw kont ani haseł. W przypadku pomylenia, zapomnienia lub utracenia nazwy użytkownika lub hasło, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w tym zakresie.
 4. Będziemy przetwarzać wszystkie dane osobowe użytkownika zgodnie z naszą polityką prywatności.
 • GWARANCJE I ZASTRZEŻENIA
 1. WSZYSTKIE STAWKI I ZAKŁADY SĄ OBSTAWIANE NA WŁASNE RYZYKO I NIE SKŁADAMY ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELAMY GWARANCJI W ODNIESIENIU DO SZANS NA WYGRANĄ.
 2. USŁUGI I WITRYNA INTERNETOWA SĄ UDOSTĘPNIANE „W TAKIM STANIE, W JAKIM SĄ” I NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI ANI NIE PRZEKAZUJEMY OŚWIADCZEŃ W SPOSÓB WYRAŹNY ANI DOROZUMIANY (ZARÓWNO W UJĘCIU PRAWNYM, UMOWNYM I INNYM), W TYM M.IN. DOMNIEMANYCH GWARANCJI I WARUNKÓW ZBYWALNOŚCI, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU, KOMPLETNOŚCI LUB DOKŁADNOŚCI USŁUG LUB OPROGRAMOWANIA ORAZ NARUSZANIA OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW USTAWOWYCH I WYKONAWCZYCH.
 3. CAŁE RYZYKO ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM, JAKOŚCIĄ I WYDAJNOŚCIĄ OPROGRAMOWANIA WITRYNY INTERNETOWEJ LUB APLIKACJI MOBILNYCH PONOSI UŻYTKOWNIK.
 4. NIE GWARANTUJEMY, ŻE USŁUGI SPEŁNIĄ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA, BĘDĄ DZIAŁAĆ NIEPRZERWANIE, TERMINOWO, BEZPIECZNIE I W SPOSÓB WOLNY OD BŁĘDÓW. NIE GWARANTUJEMY TAKŻE, ŻE BŁĘDY ZOSTANĄ NAPRAWIONE ANI ŻE OPROGRAMOWANIE LUB SERWER, KTÓRY JE UDOSTĘPNIA, NIE BĘDĄ ZAWIERAĆ WIRUSÓW ANI BŁĘDÓW.
 5. NIE SKŁADAMY OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH FUNKCJONALNOŚCI, DOKŁADNOŚCI I/LUB RZETELNOŚCI MATERIAŁÓW DOSTĘPNYCH W WITRYNIE INTERNETOWEJ ANI WYNIKÓW I DOKŁADNOŚCI WSZELKICH INFORMACJI UZYSKANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA W RAMACH USŁUG.
 6. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ DANYCH, WYGRANYCH ANI BONUSÓW ORAZ SZKODY W SPRZĘCIE LUB OPROGRAMOWANIU UŻYTKOWNIKA, BŁĘDY SYSTEMU LUB KOMUNIKACJI, AWARIE, BŁĘDY LUB WIRUSY I WSZELKIE INNE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE ZWIĄZANE ZE STAWKAMI I ZAKŁADAMI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS ROZLICZANIA WYGRANYCH LUB INNYCH ELEMENTÓW USŁUG. UNIEWAŻNIAMY WSZYSTKIE ZWIĄZANE Z TAKIMI SYTUACJAMI STAWKI, ZAKŁADY I/LUB WYGRANE (ZA KAŻDYM RAZEM, GDY WYKRYTE ZOSTANĄ BŁĘDY SYSTEMU LUB KOMUNIKACJI, AWARIE, BŁĘDY LUB WIRUSY), PONADTO FIRMA MOŻE PODJĄĆ WSZELKIE INNE DZIAŁANIA W CELU NAPRAWIENIA TAKICH BŁĘDÓW, Z WYJĄTKIEM SYTUACJI, GDY NIE JESTEŚMY ZOBOWIĄZANI DO TWORZENIA KOPII ZAPASOWYCH SIECI I/LUB SYSTEMÓW LUB PODOBNYCH USŁUG.
 7. Witryna internetowa może udostępniać łącza lub odwołania do innych witryn internetowych. Firma nie ma szczególnej wiedzy na temat informacji zawartych w takich innych witrynach i nie popiera firm ani produktów, do których łącza udostępnia. Firma nie ponosi odpowiedzialności za treści ani politykę takich innych serwisów i nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z uzyskiwania dostępu do takich innych serwisów lub korzystania z nich przez użytkownika. Jeśli użytkownik zdecyduje się uzyskać dostęp do dowolnej z witryn innych stron trzecich, do których łącza znajdują się w Witrynie, robi to na własną odpowiedzialność. Firma zastrzega sobie prawo do wycofania łącza programu z łączem w dowolnej chwili.
 • OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
 1. Użytkownik zgadza się, że korzysta z Witryny internetowej i/lub Usług na własne ryzyko. Gracz zobowiązuje się zabezpieczyć Firmę, jej pracowników, kierowników, dyrektorów, licencjobiorców, dystrybutorów, hurtowników, podmioty stowarzyszone, spółki zależne, agencje reklamowe lub promocyjne, partnerów medialnych, agentów i sprzedawców detalicznych przed wszelkimi kosztami, wydatkami, zobowiązaniami i szkodami powstałymi w wyniku:
  1. otwarcia Witryny internetowej, korzystania z niej lub ponownego korzystania;
  2. korzystanie z wszelkich materiałów dostępnych w Witrynie internetowej;
  3. otwarcia serwerów wykorzystywanych do świadczenia Usługi, korzystania z nich lub ponownego korzystania;
  4. uczestnictwa w Grach, korzystania z funkcji czatu i Usług; lub
  5. akceptacji wszelkich Wygranych.
 2. Nie ponosimy odpowiedzialności względem użytkownika ani strony trzeciej w związku z umową, deliktem, zaniedbaniem ani w inny sposób za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z użytkowania Witryny internetowej lub Usług przez użytkownika lub jakąkolwiek inną stronę trzecią, które są bezpośrednie lub pośrednie, w tym m.in. szkody związane ze stratą w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, utratą zysków (w tym utraty lub nieotrzymania przewidywanych wygranych), przerwaniem prowadzenia działalności gospodarczej, utratą informacji biznesowych ani innymi stratami finansowymi lub stratami będącymi konsekwencją takiego zdarzenia (nawet jeśli klient poinformował nas o możliwości wystąpienia takiej straty lub uszkodzenia).
 3. Gracz przyznaje i zgadza się, że nie ponosimy odpowiedzialności za żadne zniesławiające, obraźliwe ani niezgodne z prawem zachowanie Gracza. Jeśli Gracz jest niezadowolony z dowolnej Usługi lub z któregokolwiek z niniejszych Warunków, wyłącznym środkiem zaradczym Gracza jest zaprzestanie korzystania z Usług.
 4. Użytkownik potwierdza, że nie ponosimy odpowiedzialności względem niego ani strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zawieszenia lub zaniechania świadczenia Usług lub jakiejkolwiek ich części.
 5. Nasza odpowiedzialność za błędy lub awarię Gier jest ograniczona do ich naprawy. Nie ponosimy odpowiedzialności za awarie urządzenia ani za próby korzystania z Usług przez Gracza za pomocą niezamierzonych przez nas metod, środków lub sposobów.
 6. Żadne postanowienie niniejszych Warunków nie będzie działać w sposób wykluczający odpowiedzialność Firmy za śmierć lub uszczerbek na zdrowiu wynikający z naszego zaniedbania lub odpowiedzialności w zakresie, w jakim odpowiedzialność ta nie może być prawnie wyłączona ani ograniczona.
 • NARUSZENIE WARUNKÓW
 1. Bez uszczerbku dla innych praw, jeśli uważamy, że użytkownik naruszył (w całości lub częściowo) postanowienia niniejszych Warunków, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia wszelkich działań, jakie uznamy za stosowne, w tym do zaprzestania świadczenia Usługi lub zawieszenia innej umowy, którą mogliśmy zawrzeć z użytkownikiem, natychmiastowego zablokowania dostępu do Konta gracza i Usługi, zamknięcia Konta gracza w Witrynie internetowej i zatrzymania wszelkich środków przechowywanych na Koncie gracza, wraz z Wygranymi i/lub podjęciem działań prawnych przeciwko użytkownik, przy czym użytkownikowi nie będą przysługiwały żadne roszczenia w tym zakresie.
 2. Użytkownik niniejszym zobowiązuje się w pełni zabezpieczyć Firmę, jej podmioty stowarzyszone oraz agentów i pracowników (a także chronić i zwalniać Firmę i jej partnerów z odpowiedzialności) w przypadku wszelkich roszczeń, wymagań dotyczących odpowiedzialności, szkód, strat, kosztów i wydatków, w tym w przypadku opłat sądowych i wszelkim innym zarzutom, wynikających z:
  1. każdego naruszenia Warunków,
  2. naruszenia prawa lub praw strony trzeciej lub
  3. korzystania z Usług przez użytkownika lub inną osobę uzyskującą dostęp do Usług przy użyciu nazwy użytkownika, bez względu na jego autoryzację.
 • ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
 1.  Użytkownik i Firma postanawiają współpracować w dobrej wierze ze sobą w celu polubownego rozstrzygnięcia danego sporu.
 2. Wszelkie nierozstrzygnięte spory dotyczące zakończenia postępowania w sprawie skargi użytkownika są rozpatrywane przez podmiot eCOGRA Limited w odniesieniu do usług i dochodzeń w zakresie alternatywnej drogi rozstrzygania sporów (Alternative Dispute Resolution — „ADR”). eCOGRA jest organizacją zewnętrzną, która samodzielnie orzeka w sporach dotyczących zakładów i gier hazardowych. Została zarejestrowana w Malcie pod numerem rejestracji C85136. Organizacja eCOGRA będzie działała jako bezstronny arbiter w przypadku sporów między Firmą a użytkownikiem dopiero:
  1. po zrealizowaniu wewnętrznej procedury Firmy w sprawie rozwiązywania skarg; oraz
  2. jeśli w danej sytuacji nie zostanie osiągnięte porozumienie.
 3. ADR jest bezpłatną usługą, a decyzja wyznaczonego podmiotu ADR zostanie uznana za ostateczną zarówno przez Firmę, jak i przez użytkownika, pod warunkiem, że pełne oświadczenie zostanie przekazane wszystkim zaangażowanym stronom. Formularz zgłaszania skarg jest dostępny na stronie https://ecogra.org/forms/adr-dispute-step-1 . Użytkownik może również wysłać eCORGA wiadomość e-mail ze szczegółami sprawy na adres [email protected].
 • WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 1. Z zastrzeżeniem Warunków niniejszej Umowy, udzielamy użytkownikowi niewyłącznego, osobistego, odwołalnego, nieprzenoszalnego, niepodlegającego udzielaniu sublicencji i niezbywalnego prawa do korzystania z Witryny internetowej i/lub aplikacji w celu uzyskania dostępu do Usług i korzystania z nich zgodnie z niniejszymi warunkami.
 2. Firma, jej korporacyjne podmioty stowarzyszone i jej licencjodawcy są wyłącznymi posiadaczami wszystkich praw dotyczących Witryny internetowej, które obejmują m.in. jej kod, strukturę oraz organizację i są one chronione prawami własności intelektualnej. Użytkownik nie może:
  1. kopiować, redystrybuować, publikować, stosować zabiegi inżynierii odwrotnej, dekompilować, rozkładać, modyfikować, tłumaczyć ani próbować uzyskać dostęp do kodu źródłowego w celu utworzenia pochodnych kodu źródłowego lub podejmować innych, podobnych działa; oraz
  2. sprzedawać, przypisywać, udzielać sublicencji, przenosić, dystrybuować lub przekazywać w dzierżawę kodu (wspólnie: „Zabronione działania”).
 3. Użytkownik zobowiązuje się ponosić wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, koszty i wydatki wynikające z Zabronionymi działaniami lub związanymi z nimi. Użytkownik powiadomi natychmiast po otrzymaniu informacji o jakiejkolwiek osobie zaangażowanej w Zabronione działania i udzieli nam wszelkiej możliwej pomocy w przeprowadzeniu dochodzenia w świetle uzyskanych informacji.
 4. Nazwa domeny Witryny internetowej oraz wszystkie nazwy marek, znaki towarowe, znaki usługowe i/lub nazwy handlowe pojawiające się w Witrynie internetowej (zwane dalej łącznie „Znakami towarowymi”) są wyłączną własnością Firmy, jej podmiotów stowarzyszonych i/lub licencjodawców (stosownie do sytuacji), a podmioty te zastrzegają sobie wszelkie prawa do tych Znaków towarowych. Ponadto Firma, jej podmioty stowarzyszone i/lub licencjodawcy (stosownie do sytuacji) posiadają prawa do wszelkich innych treści, w tym m.in. obrazów, zdjęć, grafik, fotografii, animacji, nagrań wideo, muzyki i dźwięków audio używanych lub dostępnych w Witrynie internetowej (dalej zwanymi „Treść”), do tego Treść jest chroniona prawem autorskim i/lub innymi prawami własności intelektualnej. Użytkownik niniejszym potwierdza, że korzystając z Usług, nie uzyskuje praw do Znaków towarowych ani Treści. Żadne przeniesienia lub cesje takich praw nie nastąpią ani nie zakłada się, że nastąpiły w ramach tej Umowy.
 • OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY
 1. Niniejsze Warunki wejdą w życie natychmiast po zakończeniu procesu rejestracji będą obowiązywać do czasu rozwiązania Umowy zgodnie z niniejszymi warunkami.
 2. Możemy natychmiast zamknąć Konto gracza bez powiadomienia, jeśli:
  1. korzystanie z Usług było w jakikolwiek sposób nieodpowiednie lub narusza którykolwiek z niniejszych Warunków; lub
  2. Konto gracza jest w jakikolwiek sposób powiązane z istniejącym Kontem gracza, które zostało zamknięte z powodu naruszenia Warunków; lub
  3. z innych uzasadnionych powodów ustalonych przez Firmę.
 3. O ile niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, po wygaśnięciu niniejszych Warunków wszelkie saldo z Konta gracza zostanie zwrócone użytkownikowi w rozsądnym terminie od złożenia wniosku, użytkownik otrzyma także wszelkie Wygrane, z zastrzeżeniem prawa do odliczenia wszelkich kwot, które gracz powinien przekazać Firmie.
 4. Po wygaśnięciu niniejszych Warunków żadna ze stron nie będzie miała żadnych dalszych zobowiązań wobec drugiej strony, a użytkownik przerwie korzystanie z Witryny internetowej i Usług, wypłaci wszelkie należne Firmie kwoty i zniszczy całą dokumentację dotyczącą niniejszej Umowy znajdującą się w jego posiadaniu. Ponadto unieważnimy Stawki i Zakłady, które nie zostały jeszcze obstawione, ponadto (tylko wtedy, gdy będzie to możliwe) anulujemy zamówienia związane z tymi nierozstrzygniętymi Stawkami i Zakładami, zwrócimy także odpowiednie kwoty stawek użytkownikowi.
 5. Po wypowiedzeniu niniejszych Warunków z jakiegokolwiek powodu, chyba że postanowiono inaczej i z zastrzeżeniem wszelkich praw lub zobowiązań powstałych przed wypowiedzeniem, żadna ze stron nie będzie miała żadnych dalszych zobowiązań wobec drugiej strony na mocy Warunków.
 6. Wszelkie postanowienia niniejszej Umowy, które jednoznacznie lub ze względu na ich charakter muszą obowiązywać po zakończeniu lub wygaśnięcie Warunków, aby osiągnąć ich cel, zachowują ważność do momentu, w którym ich obowiązywanie nie będzie już konieczne do osiągnięcia tego celu.
 • POSTANOWIENIA RÓŻNE
 1. Jeśli którykolwiek zapis niniejszych Warunków zostanie uznany przez jakikolwiek właściwy sąd za nieważny, niezgodny z prawem lub niemożliwy do egzekwowania w jakimkolwiek zakresie, taki zapis lub postanowienie zostaną w tym zakresie wykluczone od pozostałych Warunków, które zachowają ważność w najszerszym dopuszczalnym prawnie zakresie.
 2. Niemożliwość skorzystania z danego prawa lub opóźnienie w jego skorzystania w ramach niniejszych Warunków przez Firmę nie stanowi zrzeczenie się danego prawa. Podobnie pojedyncze lub częściowe korzystanie z jakiegokolwiek prawa nie wyklucza dalszego korzystania z któregokolwiek z tych praw ani korzystania z jakiegokolwiek innego prawa.
 3. ile nie określono wyraźnie inaczej, żadne z postanowień niniejszych Warunków nie tworzy ani nie przyznaje żadnych praw ani innych korzyści na rzecz jakiejkolwiek osoby innej niż strony niniejszej Umowy.
 4. Firma nie jest w stanie wywiązać się z zobowiązań ani nie ponosi wobec użytkownika żadnej odpowiedzialności za niewykonanie, przerwę lub opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z naszych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków, w zakresie wynikającym z okoliczności w uzasadnionym stopniu będącym poza naszą kontrolą (dotyczy to wojny, buntu, działań terrorystycznych, zamieszek, strajków, lockoutów i sporów przemysłowych, pożarów, wybuchów, trzęsienia ziemi, siły wyższej, powodzi, wichur, suszy, ustaw lub rozporządzeń dowolnego organu rządowego, miejscowego, lokalnego lub Unii Europejskiej lub innego organu regulacyjnego lub skutków pandemii, takiej jak COVID-19).
 5. Żaden z zapisów niniejszych Warunków nie należy interpretować w sposób umożliwiający utworzenie agencji, partnerstwa, porozumienia o powiernictwie, relacji powierniczej lub jakiejkolwiek innej formy wspólnego przedsięwzięcia między użytkownikiem a Firmą.
 6. Warunki stanowią całą umowę między stronami w odniesieniu do przedmiotu Warunków i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, porozumienia lub ustalenia między stronami, zarówno ustne, jak i pisemne.
 7. Firma zastrzega sobie prawo do przeniesienia, przypisania, udzielenia sublicencji lub zastrzeżenia Warunków, w całości lub w części, bez zgody jakiegokolwiek podmiotu, w tym podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej co Firma.
 8. Użytkownik nie może przenosić, przypisywać, udzielać sublicencji ani zastrzec w żaden sposób praw ani zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków.
 9. Z zastrzeżeniem do mających zastosowanie przepisów ustawowych i wykonawczych, Firma może zlecić stronom trzecim świadczenie części lub wszystkich Usług, które świadczy na mocy niniejszych Warunków.
 10. Użytkownik zgadza w sposób nieodwołalny, że z zastrzeżeniem poniższych postanowień, sądy maltańskie mają wyłączną jurysdykcję w odniesieniu do wszelkich roszczeń, sporów lub różnic dotyczących Umowy oraz wszelkich wynikających z niej kwestii i w sposób nieodwołalny zrzeka się wszelkich praw do sprzeciwienia się w związku z wystąpieniem z powództwem przed tymi sądami lub utrzymywaniu, że wytoczenie powództwa przed tymi sądami jest nieodpowiednim działaniem lub utrzymywaniem, że te sądy nie mają jurysdykcji. Żadne z postanowień niniejszej części nie ogranicza prawa Firmy do występowania przeciwko użytkownikowi w jakimkolwiek innym właściwym sądzie ani nie wyklucza prowadzenia postępowania w dowolnej liczbie jurysdykcji ani też nie wyklucza wszczęciem działań w dowolnej innej jurysdykcji, niezależnie czy będą one prowadzone równolegle, w zakresie dozwolonym przez prawo związane z odpowiednią jurysdykcją.
 11. Wszelkie postanowienia niniejszej Umowy, które jednoznacznie lub ze względu na ich charakter muszą obowiązywać po zakończeniu lub wygaśnięcie Warunków, aby osiągnąć ich cel, zachowują ważność do momentu, w którym ich obowiązywanie nie będzie już konieczne do osiągnięcia tego celu.